Nieruchomość- jaka jest jej definicja oraz klasyfikacja?

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

Zgodnie z powyższym nieruchomości dzielimy na:

Nieruchomości gruntowe– części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Znajdujące się na nich i trwale z nimi związane budynki, inne urządzenia i rośliny, jak również prawa związane z własnością nieruchomości są częściami składowymi danej nieruchomości gruntowej. Nieruchomości gruntowe dzielimy na zabudowane (np. domem mieszkalnym) oraz niezabudowane.

Nieruchomości budynkowe– dotyczą tytułu prawnego do gruntu- użytkowania wieczystego. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste z jednoczesnym obowiązkiem wykupienia przez użytkownika wieczystego znajdujących się na tym gruncie budynków i urządzeń. Prawo użytkowania wieczystego dotyczy jedynie gruntu, który jest przedmiotem własności jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Tak więc następuje oddzielenie praw własności gruntu od praw własności budynków i urządzeń wzniesionych na tych gruntach. Mimo odrębnej własności gruntu i budynku nieruchomość posiada jedną księgę wieczystą, a jedynie w dziale drugim tej księgi zamieszcza się informację, że wpisy dotyczą użytkowania wieczystego.

Nieruchomości lokalowe– powstają one na podstawie ustawy o własności lokali. Nieruchomością lokalową jest samodzielny lokal mieszkalny lub wykorzystywany na inne cele, zapewniający samodzielność w aspekcie architektonicznym jak i funkcjonalnym. Samodzielny lokal mieszkalny jest natomiast zdefiniowany jako wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi i wraz z pomieszczeniami przynależnymi służą zaspokojeniu ich potrzeb mieszkalnych. Pomieszczeniami przynależnymi, o których mowa wyżej, mogą być: piwnica,  garaż itp., nawet jeśli nie przylegają do lokalu. By powstała własność nieruchomości lokalowej niezbędny jest wpis tej własności w księdze wieczystej. Wyodrębnienie wiąże się z koniecznością założenia księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu własności. Z własnością nieruchomości lokalowej wiąże się tzw. udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom lokali.